100 ദിന പദ്ധതികൾ

2022 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ മെയ് 20 വരെ

231

പൂർത്തിയായ ദിനങ്ങൾ


-131

ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ

പദ്ധതി പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

അവലംബം : പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതിഘടകങ്ങളുടെ ശരാശരി പുരോഗതി

പദ്ധതിനിർവ്വഹണ പുരോഗതി

40

ആകെ വകുപ്പുകൾ

1557

ആകെ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതികൾ

1276

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

288

പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

1921

ആകെ പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

464714

ലക്ഷ്യമിട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ

വിവിധ തരം പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

പശ്ചാത്തല വികസന പദ്ധതികൾ

1424

പദ്ധതികൾ

1153

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

ഉപജീവനമാർഗ്ഗ പദ്ധതികൾ

140

പദ്ധതികൾ

123

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ

100 Days Programme
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

ഊർജ്ജ മേഖല

27

പദ്ധതികൾ

27

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 69989/199909 Days | 6150/14600 Person

 • പരോക്ഷം 0/10000 Days | 0/0 Person

കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല

52

പദ്ധതികൾ

251

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 103475/160983 Days | 130146/132151 Person

 • പരോക്ഷം 46295/27409 Days | 38751/37813 Person

ഗതാഗതം- പൊതുമരാമത്ത് മേഖല

490

പദ്ധതികൾ

497

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 52858/2424636 Days | 1519/1695 Person

 • പരോക്ഷം 12582/1572589 Days | 306/2840 Person

ജലവിഭവ- ജലസേചന മേഖല

66

പദ്ധതികൾ

71

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 13241/25136 Days | 0/20 Person

 • പരോക്ഷം 87035/379515 Days | 0/0 Person

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മേഖല

83

പദ്ധതികൾ

82

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 7082517/8364048 Days | 10508/9105 Person

 • പരോക്ഷം 453973/689484 Days | 0/0 Person

പൊതുസേവന മേഖല

429

പദ്ധതികൾ

448

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 0/3500 Days | 44029/671830 Person

 • പരോക്ഷം 1000/1000 Days | 165/3841 Person

വ്യവസായ സാങ്കേതിക മേഖല

82

പദ്ധതികൾ

99

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 23327/24054 Days | 28836/36006 Person

 • പരോക്ഷം 810/2084 Days | 2395/10831 Person

ശാസ്ത്രീയസേവന ഗവേഷണ മേഖല

13

പദ്ധതികൾ

16

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 0/0 Days | 0/59 Person

 • പരോക്ഷം 0/0 Days | 0/99 Person

സഹകരണ മേഖല

17

പദ്ധതികൾ

17

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 0/0 Days | 1759/500 Person

 • പരോക്ഷം 0/0 Days | 40254/19500 Person

സാമൂഹിക സേവന മേഖല

197

പദ്ധതികൾ

266

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 1434/35300 Days | 235/791 Person

 • പരോക്ഷം 430/214984 Days | 749/1246 Person

സാമ്പത്തിക സേവന മേഖല

108

പദ്ധതികൾ

147

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • പ്രത്യക്ഷം 35/380 Days | 25019/11276 Person

 • പരോക്ഷം 51000/170000 Days | 1250/201250 Person

ആകെ പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 13 ചിത്രങ്ങൾ 171 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 27

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 12511.34

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 22

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 52

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 43

ആയുഷ് വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 29 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 493.33

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 7

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 7

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 7

ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 445 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 254

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 12276.93

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 212

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 252

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 212

ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 2

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 70.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 0

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 2

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 0

ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് (K-DISC) ചിത്രങ്ങൾ 22 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 4

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 3370.79

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 4

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 13

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 13

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 19 ചിത്രങ്ങൾ 171 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 32

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 206426.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 28

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 44

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 36

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 54 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 68

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 20395.16

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 66

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 68

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 66

എക്‌സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 15 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 13

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 969.36

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 19

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 5

കയർ‍ വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 21 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 5

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2212.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 6

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 6

കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 120 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 38

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 13398.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 27

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 51

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 40

കാർഷികവികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് വീഡിയോകൾ 11 ചിത്രങ്ങൾ 107 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 18

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 4996.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 18

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 142

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 142

ഗതാഗത വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 58 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 27

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 36922.94

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 21

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 26

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 21

ജലവിഭവ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 10 ചിത്രങ്ങൾ 195 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 66

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 103457.5

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 63

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 71

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 68

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 13 ചിത്രങ്ങൾ 161 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 83

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 24374.5

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 47

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 82

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 55

തുറമുഖ, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 4 ചിത്രങ്ങൾ 216 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 22

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 23707.57

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 18

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 24

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 20

തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 3 ചിത്രങ്ങൾ 78 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 23

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 3728.38

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 19

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 30

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 24

ധനകാര്യവകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 27 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 11

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 26857.93

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 43

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 17

നികുതി (ലോട്ടറീസ്) വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 1

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 0.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 0

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 0

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 0

നോർക്ക വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 6 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1450.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 6

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 7

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 6

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 3

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 508.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 3

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 0

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 0

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 13 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 5

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 5171.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 5

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 5

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 9 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 8

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1225.18

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 6

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 8

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 6

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 35 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 12

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 849.82

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 10

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 12

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 10

പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 2

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 180.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 0

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 0

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 0

പൊതുമരാമത്ത്‌ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 4 ചിത്രങ്ങൾ 873 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 475

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 400428.92

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 354

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 483

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 364

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 13 ചിത്രങ്ങൾ 152 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 41

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 4057.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 30

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 32

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 31

ഭക്ഷ്യ സിവിൽസപ്ലൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 3 ചിത്രങ്ങൾ 141 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 21

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 48892.5

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 19

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 43

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 43

മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 6 ചിത്രങ്ങൾ 525 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 16

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 21816.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 16

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 62

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 62

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 26 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 8

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2239.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 7

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 12

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 10

രെജിസ്‌ട്രേഷൻ ‌വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 24 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 8

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 3135.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 8

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 8

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 8

ലീഗൽ മെട്രോളജി ചിത്രങ്ങൾ 94 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 617.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 9

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 9

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 9

വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 146 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2020.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 9

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 34

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 34

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 18 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 4

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 176.88

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 4

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 4

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 4

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 48 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 42

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 8272.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 38

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 42

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 38

വൈദ്യുതി വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 10 ചിത്രങ്ങൾ 107 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 25

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 150923.79

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 24

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 25

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 24

വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 10 ചിത്രങ്ങൾ 120 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 39

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 53207.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 34

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 41

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 38

സഹകരണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 7 ചിത്രങ്ങൾ 49 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 17

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 0.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 17

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 17

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 17

സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്‌ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 20

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 585.8

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 19

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 20

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 19

സാംസ്‌കാരികവകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 11 ചിത്രങ്ങൾ 112 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 16

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 20199.5

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 16

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 50

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 50

റവന്യൂ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 10 ചിത്രങ്ങൾ 293 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 76

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 80798.0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 75

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 75

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 75

പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ കലണ്ടർ

Calendar Government of Kerala | Dashboard for 100 Days Programme