100 ദിന പദ്ധതികൾ

2023 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ മെയ് 20 വരെ

100

പൂർത്തിയായ ദിനങ്ങൾ


0

ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ

പദ്ധതി പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

അവലംബം : പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതിഘടകങ്ങളുടെ ശരാശരി പുരോഗതി

പദ്ധതിനിർവ്വഹണ പുരോഗതി

45

ആകെ വകുപ്പുകൾ

1295

ആകെ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതികൾ

1160

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

135

പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

2595

ആകെ പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

431253

ലക്ഷ്യമിട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ

മൂന്നാം 100 ദിന പരിപാടി കാലയളവിൽ (2023 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ മെയ് 20 വരെ) ഉൾപെടുത്താത്ത, എന്നാൽ പൂർത്തിയായ പദ്ധതികളുടെ വിവരം

വിവിധ തരം പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

പശ്ചാത്തല വികസന പദ്ധതികൾ

1000

പദ്ധതികൾ

891

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

ഉപജീവനമാർഗ്ഗ പദ്ധതികൾ

295

പദ്ധതികൾ

269

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ

100 Days Programme
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

ഊർജ്ജ മേഖല

29

പദ്ധതികൾ

29

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 5

 • Employment Generated 0

കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല

122

പദ്ധതികൾ

270

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 46407

 • Employment Generated 25638

ഗതാഗതം- പൊതുമരാമത്ത് മേഖല

303

പദ്ധതികൾ

312

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 9031

 • Employment Generated 2168696

ജലവിഭവ- ജലസേചന മേഖല

95

പദ്ധതികൾ

133

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 1582

 • Employment Generated 577

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മേഖല

86

പദ്ധതികൾ

411

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 34661

 • Employment Generated 55186

പൊതുസേവന മേഖല

37

പദ്ധതികൾ

60

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 0

 • Employment Generated 0

വ്യവസായ സാങ്കേതിക മേഖല

101

പദ്ധതികൾ

126

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 286587

 • Employment Generated 301171

ശാസ്ത്രീയസേവന ഗവേഷണ മേഖല

11

പദ്ധതികൾ

12

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 0

 • Employment Generated 0

സഹകരണ മേഖല

24

പദ്ധതികൾ

29

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 1000

 • Employment Generated 1000

സാമൂഹിക സേവന മേഖല

441

പദ്ധതികൾ

1020

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 47667

 • Employment Generated 10722

സാമ്പത്തിക സേവന മേഖല

46

പദ്ധതികൾ

193

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 • Target 4313

 • Employment Generated 5680

ആകെ പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 5 ചിത്രങ്ങൾ 429 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 42

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 10296

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 39

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 74

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 71

ആയുഷ് വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 38 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 24

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1654

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 24

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 24

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 24

ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 54 ചിത്രങ്ങൾ 1743 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 62

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 139465

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 56

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 509

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 485

ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 11 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 1

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 142

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 1

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 5

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 5

ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് (K-DISC) ചിത്രങ്ങൾ 32 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 3

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 804

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 3

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 18

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 18

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 6 ചിത്രങ്ങൾ 237 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 31

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 342229

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 25

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 54

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 48

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 9 ചിത്രങ്ങൾ 195 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 52

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 28410

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 51

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 53

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 52

എക്‌സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 80 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 469

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 7

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 11

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 11

കയർ‍ വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 6 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1475

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 6

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 7

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 6

കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 266 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 61

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 10946

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 58

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 61

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 59

കൃഷി വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 149 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 17

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 7263

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 12

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 70

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 63

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് വീഡിയോകൾ 3 ചിത്രങ്ങൾ 17 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 3

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1019

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 3

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 36

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 36

ഗതാഗത വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 7 ചിത്രങ്ങൾ 90 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 22

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 7609

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 18

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 25

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 21

ജലവിഭവ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 11 ചിത്രങ്ങൾ 378 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 95

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 187989

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 88

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 133

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 120

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 105 ചിത്രങ്ങൾ 1185 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 86

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 159511

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 75

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 411

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 358

തുറമുഖ, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 22 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 520

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 7

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 8

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 8

തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 6 ചിത്രങ്ങൾ 228 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 23

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 5809

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 21

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 35

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 33

ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 71 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 10139

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 9

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 11

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 11

ദേവസ്വം വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 26 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 16

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2525

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 14

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 16

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 14

ധനകാര്യവകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 26 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 12

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 11045

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 9

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 12

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 9

നികുതി (ലോട്ടറീസ്) വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 3

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 2

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 2

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 2

നികുതി വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 1

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 0

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 1

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 1

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 1

നിയമ വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 2 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 1

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 180

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 1

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 1

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 1

നോർക്ക വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 21 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 7

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 841

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 6

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 7

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 6

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 26 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 3635

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 16

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 4

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 9 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2868

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 8

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 9

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 8

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 40 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 11

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 385

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 11

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 12

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 12

പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 5 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 17

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 8703

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 12

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 17

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 12

പൊതുമരാമത്ത്‌ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 7 ചിത്രങ്ങൾ 556 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 231

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 261055

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 206

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 235

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 210

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 16 ചിത്രങ്ങൾ 310 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 35

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 56459

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 35

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 60

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 60

ഭക്ഷ്യ സിവിൽസപ്ലൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 9 ചിത്രങ്ങൾ 114 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 31

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2013

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 30

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 45

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 44

ഭവന നിർമ്മാണം ചിത്രങ്ങൾ 34 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 9

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 3941

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 9

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 9

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 9

മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 14 ചിത്രങ്ങൾ 677 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 67

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 48564

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 65

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 112

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 108

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 13 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 4

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 441

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 4

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 4

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 4

രെജിസ്‌ട്രേഷൻ ‌വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 60 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 3

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 1414

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 3

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 11

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 11

വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 41 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 28

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 4071

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 27

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 28

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 27

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 8 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 16

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 2298

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 13

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 24

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 21

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്‌ ചിത്രങ്ങൾ 144 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 43

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 12463

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 37

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 44

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 38

വൈദ്യുതി വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 7 ചിത്രങ്ങൾ 100 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 29

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 198112

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 19

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 29

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 25

വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 12 ചിത്രങ്ങൾ 73 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 63

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 49451

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 48

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 65

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 50

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ 67 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 5

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 5950

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 5

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 19

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 19

സഹകരണ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 14 ചിത്രങ്ങൾ 204 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 24

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 143

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 24

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 29

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 29

സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 83 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 15

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 594

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 13

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 18

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 17

സാംസ്‌കാരികവകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 2 ചിത്രങ്ങൾ 213 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 35

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 9874

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 31

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 70

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 67

റവന്യൂ വകുപ്പ്‌ വീഡിയോകൾ 1 ചിത്രങ്ങൾ 197 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ആകെ പദ്ധതികൾ 19

ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs) 5876

പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ 19

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ 155

പൂർത്തിയാക്കിയ ഘടകങ്ങൾ 155

പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ കലണ്ടർ

Calendar Government of Kerala | Dashboard for 100 Days Programme