പദ്ധതിയുടെ ഭൗതിക പുരോഗതി രേഘപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറുശതമാനം ഭൗതിക പുരോഗതി നേടിയ പദ്ധതിഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് .ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കര്മപദ്ധതിക്കുള്ളിൽ (10-Feb-2022 to 20-May-2022) നൽകിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ആണ്.
പദ്ധതി